Камерын хяналтын үйлчилгээ

Энэхүү үйлчилгээний онцлог нь Мэдээлэл боловсруулах төвийн 24 цагийн байнгын хяналтад орсон объект гал, хулгай, аюулын дуудлагын мэдээ мэдээллийг богино хугацаанд тусгай программ хангамжийн тусламжтай боловсруулалт хийж, хөдөлгөөнт эргүүлийн шуурхай бүлгийн хамгаалалтын ажилтнуудаар заагдсан цаг минутад, зохих арга хэмжээг хуулийн хүрээнд авч ажиллах нь объект хаагдсанаас нээгдэх хүртэлх хугацаанд үйлчилдэгт оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *